คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 
 
AFB stain [Bone]
 
     
1. การทดสอบ :  
  AFB stain [Bone]  
     
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (Indication) :  
  -  
     
3. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ :  
  ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.  
  ภาชนะที่ใช้เก็บ (Colletion Medium) :  
  -  
     
4. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (Handling) :  
  ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide  
     
5. วันและเวลาทำการ (Testing Schedule) :  
  -  
     
6. ระยะเวลาการทดสอบ (TAT) :  
  1. ปกติ/วัน : 1 วัน  
  2. ตรวจซ้ำ/วัน -  
  3. ด่วน/วัน -  
     
7. การรายงานผล  
  -  
     
8. ค่าตรวจ (Charge) :  
  1. สามัญ : 100.00  
  2. คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น : 200.00  
  3. รพ.เอกชน : 200.00  
     
9. วิธีการวิเคราะห์ (Methodology) :  
  -  
     
10. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (Interference) :  
  -