คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 
 
RBC Phenotyping , s , tube test
 
     
1. การทดสอบ :  
  RBC Phenotyping , s , tube test  
     
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (Indication) :  
  ต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO  
     
3. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ :  
  EDTA blood 7 ml.  
  ภาชนะที่ใช้เก็บ (Colletion Medium) :  
  -  
     
4. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (Handling) :  
  -  
     
5. วันและเวลาทำการ (Testing Schedule) :  
  ในเวลาราชการ  
     
6. ระยะเวลาการทดสอบ (TAT) :  
  1. ปกติ/วัน : 60  
  2. ตรวจซ้ำ/วัน 60  
  3. ด่วน/วัน -  
     
7. การรายงานผล  
  -  
     
8. ค่าตรวจ (Charge) :  
  1. สามัญ : 170.00  
  2. คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น : 250.00  
  3. รพ.เอกชน : 250.00  
     
9. วิธีการวิเคราะห์ (Methodology) :  
  วิธี Manual  
     
10. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (Interference) :  
  -