คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 
 
Immunophenotyping for Lymphocyte Subsets (CD3, CD4, CD8, CD16+56, CD19)
 
     
1. การทดสอบ :  
  Immunophenotyping for Lymphocyte Subsets (CD3, CD4, CD8, CD16+56, CD19)  
     
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (Indication) :  
  -  
     
3. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ :  
  Peripheral blood3 ml. Heparin*  
  ภาชนะที่ใช้เก็บ (Colletion Medium) :  
  -  
     
4. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (Handling) :  
  ภายใน 6 ชม.สิ่งส่งตรวจมีปริมาณเซลล์ ?100 cells/uL  
     
5. วันและเวลาทำการ (Testing Schedule) :  
  จันทร์-ศุกร์(ในเวลาราชการ)เสาร์(ที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่อง)  
     
6. ระยะเวลาการทดสอบ (TAT) :  
  1. ปกติ/วัน : 1  
  2. ตรวจซ้ำ/วัน -  
  3. ด่วน/วัน -  
     
7. การรายงานผล  
  -  
     
8. ค่าตรวจ (Charge) :  
  1. สามัญ : 2000.00  
  2. คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น : 2500.00  
  3. รพ.เอกชน : 2500.00  
     
9. วิธีการวิเคราะห์ (Methodology) :  
  -  
     
10. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (Interference) :  
  -