คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 
 
Trisomy 13 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)การทดสอบใหม่ รอเปิดบริการ
 
     
1. การทดสอบ :  
  Trisomy 13 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)การทดสอบใหม่ รอเปิดบริการ  
     
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (Indication) :  
  -  
     
3. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ :  
  Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  
  ภาชนะที่ใช้เก็บ (Colletion Medium) :  
  -  
     
4. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (Handling) :  
  การป้องกันการปนเปื้อน  
     
5. วันและเวลาทำการ (Testing Schedule) :  
  จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.  
     
6. ระยะเวลาการทดสอบ (TAT) :  
  1. ปกติ/วัน : 5 วันทำการ  
  2. ตรวจซ้ำ/วัน 3 วันทำการ  
  3. ด่วน/วัน 3 วันทำการ  
     
7. การรายงานผล  
  -  
     
8. ค่าตรวจ (Charge) :  
  1. สามัญ : 0.00  
  2. คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น : 0.00  
  3. รพ.เอกชน : 0.00  
     
9. วิธีการวิเคราะห์ (Methodology) :  
  -  
     
10. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (Interference) :  
  -