คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 
 
Specific esterase (Chloroacetate esterase) วิธี After Wachstein and Wolf, 1958)
 
     
1. การทดสอบ :  
  Specific esterase (Chloroacetate esterase) วิธี After Wachstein and Wolf, 1958)  
     
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (Indication) :  
  Positive ใน cell กลุ่ม granulocytic series  
     
3. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ :  
  Fresh peripheral blood smear 2-3 แผ่น  
  ภาชนะที่ใช้เก็บ (Colletion Medium) :  
  -  
     
4. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (Handling) :  
  ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก  
     
5. วันและเวลาทำการ (Testing Schedule) :  
  ทุกวันเวลาราชการ  
     
6. ระยะเวลาการทดสอบ (TAT) :  
  1. ปกติ/วัน : 2-3 วัน  
  2. ตรวจซ้ำ/วัน -  
  3. ด่วน/วัน -  
     
7. การรายงานผล  
  -  
     
8. ค่าตรวจ (Charge) :  
  1. สามัญ : 150.00  
  2. คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น : 250.00  
  3. รพ.เอกชน : 250.00  
     
9. วิธีการวิเคราะห์ (Methodology) :  
  -  
     
10. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (Interference) :  
  -