คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 
 
OGTT 2 tubes วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenase
 
     
1. การทดสอบ :  
  OGTT 2 tubes วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenase  
     
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (Indication) :  
  เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน  
     
3. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ :  
  NaF blood 1-2 mL/tube  
  ภาชนะที่ใช้เก็บ (Colletion Medium) :  
  -  
     
4. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (Handling) :  
  งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง  
     
5. วันและเวลาทำการ (Testing Schedule) :  
  ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม  
     
6. ระยะเวลาการทดสอบ (TAT) :  
  1. ปกติ/วัน : 2 ชม  
  2. ตรวจซ้ำ/วัน 1 ถึง 2 ชม  
  3. ด่วน/วัน -  
     
7. การรายงานผล  
  -  
     
8. ค่าตรวจ (Charge) :  
  1. สามัญ : 170.00  
  2. คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น : 300.00  
  3. รพ.เอกชน : 300.00  
     
9. วิธีการวิเคราะห์ (Methodology) :  
  -  
     
10. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (Interference) :  
  -