คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 
 
DHEA-Sulphate วิธี Chemiluminescence
 
     
1. การทดสอบ :  
  DHEA-Sulphate วิธี Chemiluminescence  
     
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (Indication) :  
  เพื่อช่วยในการวินิจฉัย adrenal carcinoma  
     
3. สิ่งส่งตรวจ (Specimen) ปริมาณ :  
  Clotted blood 3-5 mL  
  ภาชนะที่ใช้เก็บ (Colletion Medium) :  
  -  
     
4. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (Handling) :  
  -  
     
5. วันและเวลาทำการ (Testing Schedule) :  
  ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วัน  
     
6. ระยะเวลาการทดสอบ (TAT) :  
  1. ปกติ/วัน : 3 ชม  
  2. ตรวจซ้ำ/วัน 1 ถึง 3 ชม  
  3. ด่วน/วัน 3 ชม  
     
7. การรายงานผล  
  -  
     
8. ค่าตรวจ (Charge) :  
  1. สามัญ : 550.00  
  2. คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น : 650.00  
  3. รพ.เอกชน : 650.00  
     
9. วิธีการวิเคราะห์ (Methodology) :  
  -  
     
10. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (Interference) :  
  -