ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> รายชื่อ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
รายชื่อ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
 
ลำดับห้องปฏิบัติการ
1ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา(Molecular Histopatho)
2ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา (Cytology)
3ห้องปฏิบัติการคลังเลือด (Blood Bank)
4ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA)
5ห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก Clin Microscopy
6ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก (Clinical Chemistry)
7ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology)
8ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา (Toxicology)
9ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (Hematology)
10ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics)
11ห้องปฏิบัติการศูนย์วินิจฉัยโรคเลือด(Blood disease)
12ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 022011470
13ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics)
14ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
15ห้องปฏิบัติการโฟลไซโทเมทรี(Flow cytometry)
16ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(Electron Micro)
17ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยา (Immunohisto)
18ห้องปฏิบัติการศัลพยาธิวิทยา(Surgical Pathology)