ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> รายชื่อ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
รายชื่อ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
 
ลำดับห้องปฏิบัติการ
1จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
2เซลล์วิทยา (Cytopathology) Tel: 02-2011437
3คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
4ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
5จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
6เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
7จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
8พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
9โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
10มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
11การวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
12ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
13เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
14ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
15โฟลไซโทเมทรี (Flow cytometry) Tel:02-2011221
16จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
17อิมมูโนพยาธิวิทยาและแลปพิเศษ (Immunopathology and special laboratory) Tel:02-2010156
18ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431